M O B A B Y

תקנון אתר

דף הבית / תקנון אתר

כללי/מבוא

Mobaby.co.il (להלן: “האתר”) הינו אתר המשמש כחנות וירטואלית למכירת מוצרי מוביייבי ע.מ. 302207964 שכתובתו האסיף 111 שפיר (להלן “מובייבי”).
תקנון זה בא להסדיר את היחסים בין מובייבי והאתר לבין משתמשי האתר, והוא הימש הסכם בין צדדים. הכניסה לאתר ו/או השימוש בו ו/או הרכישה בו יהיו כפופים לתנאי השימוש עפ”י תקנון זה, ועל המשתמש לעיין בתקנון זה, בטרם רכישה ולעקוב אחר השינויים בו מעת לעת.
האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד. בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשמע ולהיפך.
שימוש באתר הכוונה גלישה בו וכל פעולה אחרת בו לרבות רכישה ו/או גלישה שאינה לצרכי רכישה.
המשתמש באתר מאשר כי הוא קרא תקנון זה וכי הוא מסכים לתנאים ולהוראות הכתובים בו, וכי לא תהא לו כל טענה כנגד האתר ו/או מובייבי בגין שימוש באתר בהתאם לתנאי התקנון. ככל המשתמש מתנגד לאמור בו ו/או בחל חלק ממנו הוא מתבקש שלא לעשות שימוש באתר ולא לבצע כל רכישה באמצעותו בטרם פנייה ישירה לאתר על מנת לוודא ולהבהיר את העדר הסכמתו ונסיון ליישב את ההדורים בין המשתמש לאתר בטרם שימוש בו. בהעדר הסכמה על המשתמש להמנע מלהשתמש באתר בכל דרך שהיא.
מובייבי עושה כל שביכולתה כדי שהמידע המצוי באתר יהיה נכון מדוייק ומלא בכל עת, יחד עם זאת “שגיאות מי יבין” ומובייבי לא תישא באחריות לשגיאות שיקרו בתום לב בין אם אלו היו טעות בהקלדת מחיר ו/או טעות בהמחשת המוצר. למובייבי תהיה האפשרות להודיע למשתמש על טעות תוך זמן סביר מקבלת ההזמנה ו/או מגילוי הטעות לפי המאוחר מביניהם.
יודגש ויובהר כי תמונות המוצרים באתר הינן להמחשה בלבד, וזוויות הצילום באתר מוגבלות ואינן ממחישות את המוצר במלואו, וכל טעות של המשתמש בעניין זה אינה מחייבת את האתר ו/או את מובייבי.

ההזמנה/הרכישה

מובייבי תעשה ככל יכולתה כאמור כי האתר יהיה מעודכן בכל עת, וכי המוצרים המוצגים בו יהיו זמינים לרכישה, יחד עם זאת מובייבי אינה מתחייבת כי מוצרים המוצגים באתר יהיו מצויים במלאי בכל זמן נתון ו/או בכל הצבעים.
למרות שמובייבי תעשה כמיטב יכולתה להבטיח שהמוצרים המוצגים באתר יימצאו במלאי, הרי שלעתים מוצרים המוצגים באתר אזלו מהמלאי. במקרה שהמוצר אזל מהמלאי, תירשם הודעה על כך ליד תיאור המוצר בדף המוצר או שהפריט יורד מהאתר עד חזרתו למלאי.
יובהר כי, עלולים להיות מצבים בהם המוצר אזל מהמלאי ועקב טעות ו/או תקלה, הוזמן אותו מוצר בטרם נרשמה הודעה על כך שהמוצר אזל מהמלאי. במקרה זה, תשלח הודעה מתאימה למשתמש באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני אותה רשם המשתמש בעת רישומו לאתר או באמצעות הטלפון, ומובייבי שומרת לעצמה את הזכות להודיע למשתמש כי יש בידיו לרכוש מוצר חלופי במחיר דומה. אם הצעה זו תתקבל, יעודכנו פרטי הזמנתו מחדש. אם סרב המשתמש להצעה , תבוטל הזמנתו ומובייבי תזכה את כרטיס האשראי של המזמין.
מחיר המוצר המוצג כולל מע”מ ועשויים להשתנות מעת לעת.
למובייבי הזכות שלא לאשר הזמנה מכל סיבה שהיא וללא צורך בנימוק כלשהוא. במקרה שכזה מובייבי תזכה את המשתמש בסכום ששילם ככל ששילם בגין הזמנתו.
עבור ביצוע רכישה באתר, כל משתמש המבקש לבצע הזמנה יתבקש למסור את הפרטים הבאים: שם מלא, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת בית ומספר טלפון. וכן פרטי כרטיס האשראי שברשותו ושבאמצעותו הוא מתכוון לבצע רכישה/ות באתר וכן מספר תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי. פרטי המשתמש אשר הוזנו במערכת ישמרו במאגרי האתר, אולם האתר מתחייבת שלא להעבירם לאף גורם שלישי. פרטי כרטיס האשראי ומספרי תעודות זהות, אינם נשמרים ברישומי מובייבי. משתמש שיבחר כי הוא מבקש לשמור את פרטי האשראי ברישומי האתר, יקבל מספר מאובטח (token) שלא יהא ניתן לעשות בו שום שימוש חיצוני
מובייבי תהיה רשאית לנקוט בצעדים משפטיים כנגד מי שיגיש פרטים כוזבים. בנוסף, מובייבי תהיה רשאית לבטל כל פעולה שהתבצעה תוך שימוש בפרטים כוזבים או חלקיים.
תנאי מוקדם לאישור הזמנה הוא אישור חברת כרטיסי האשראי הן לפעולה והן לגביה הכספים עבורה. במידה ובחר המשתמש לבצע תשלום באמצעות “פיי פאל” וכדומה ככל שתהיה אפשרות כזו באתר, כי אז תנאי לאישור ההזמנה הוא אישור החברה המשלמת על העברת התשלום למובייבי.
יובהר כי הודעת אישור הזמנה המתקבלת מאת מובייבי אינה מחייבת את מובייבי בהספקת המוצר בטרם הבטחת התשלום בגינו כאמור והודעת האישור מעידה שפרטי ההזמנה נקלטו במערכת בלבד ולא תהווה אישור לקבלת המוצר ו/או לתשלום עבור המוצר ו/או אישור לכל דבר אחר.
במקרה בו לא תאושר עסקה על-ידי חברות האשראי יקבל המשתמש הודעה על כך. יודגש כי הזמנה תחשב למאושרת ותסופק אך ורק לאחר חיוב העסקה. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה על-ידי חברת כרטיסי האשראי.
לצורך אספקת המוצר המוזמן על המשתמש לוודא כי פרטי ההזמנה יתקבלו ויקלטו במחשבי מובייבי באופן תקין ומסודר, אם יחול שיבוש ו/או טעות בתיאור המוצר, מחירו או כל פרט אחר, תהיה מובייבי רשאית לבטל את הזמנת המשתמש והמשתמש לא יחויב בכל תשלום בגין הזמנתו שבוטלה.
בעת ביצוע ההזמנה ימסור המשתמש פרטי זיהוי מדוייקים, אחרת לא יהיה בידי מובייבי להבטיח שהמוצרים יגיעו למשתמש. במקרה שהמוצרים יוחזרו למובייבי עקב פרטים מוטעים שנמסרו בעת ביצוע ההזמנה, יחויב המשתמש בתשלום נוסף בגין דמי משלוח וטיפול.
המשתמש מאשר למובייבי לשלוח לו דיוור במייל או במשלוח מסרונים לטלפון הנייד. עם זאת למשתמש שמורה הזכות לבקש להסיר עצמו מרשימת הדיוור בכל עת.
מובייבי תקדיש משאבים ואמצעים למניעת חדירה לאתר ו/או למחשבי מובייבי ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים באתר. יחד עם זאת, לא ניתן לשלול שיבושים באופן מוחלט. על-כן, המשתמש מצהיר בזאת כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד מובייבי ו/או מי מטעמה עקב פגיעות, תקלות ו/או שיבושים כאמור העלולים להיווצר מחדירה כאמור.

שילוח

מובייבי לא תישא באחריות לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כדוגמת שביתות או השבתות, פעולות איבה ו/או כוח עליון כגון: מלחמה, רעידת אדמה, מזג אוויר חריג וכיו”ב, וכן במקרה של תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים ו/או מערכות תקשורת, תקלות בשירות הדואר האלקטרוני, ו/או אירועים שייפגעו בהשלמת תהליך הרכישה ו/או בקיום מועדי האספקה. במקרים אלה רשאית מובייבי להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה, ולבטל את חיובו של המשתמש.
מוצרים שיסופקו באמצעות דואר ישראל יישלחו בכפוף לזמן האספקה בדואר ישראל ובכפוף לטיב ולתנאי השירות המקובלים בדואר ישראל. מוצרים שיסופקו באמצעות שליחים תתבצע בהתאם לתנאי האספקה של חברת המשלוחים ובכפוף לרשימת היישובים של הספקים בהן מתבצעת שליחות עד לכתובת למשלוח למעט במקרים חריגים כפי שהם מפורטים בתנאי המשלוח.

ביטול עסקה והחזרת מוצרים

ביטול עסקה והחזרת מוצרים כפופה להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “החוק”).
במקרה של בקשת ביטול עסקת הזמנת מוצר לאחר שליחת המוצר, ובתוך 14 ימים מקבלת המוצר אצל המשתמש, תבוטל העסקה ויינתן זיכוי כספי, תוך הפחתת עלויות שליחת המוצר למשתמש. למען הסר ספק יובהר, כי הזיכוי הכספי יינתן רק במקרה בו יוחזר המוצר ללא פגם ומבלי שנעשה בו שימוש ומבלי שהוסרו ממנו התוויות.
מצבו של המוצר ייקבע על פי שיקול דעתה הבלעדי של מובייבי.
כל זיכוי/החזר כספי יבוצע לכרטיס האשראי אשר באמצעותו בוצעה הרכישה בלבד, וזאת בהתאם לזמנים הנהוגים על ידי חברות האשראי.
החזרת מוצרים תבוצע באמצעות משלוח המוצר באמצעות דואר רשום לכתובת החרושת 37 קרית מלאכי בלבד.
מובייבי רשאית לבטל הזמנה כולה או חלקה בכל מקרה ובין היתר בגין האירועים הבאים:
אם נפלה טעות חריגה על פניה ובתום לב בתיאור המוצר ו/או במחירו, לא יחייב הדבר את מובייבי. מובייבי תודיע על כך ללקוח מיד עם התגלות הטעות ותאפשר ביטול והשבת מלוא הכסף ששילם המשתמש.
כאשר העסקה בוצעה שלא כדין ו/או שלא על פי תקנון זה.
ביטול המכירה יימסר למשתמש בכתב לכתובת הדואר האלקטרוני אותה ציין בעת ביצוע ההזמנה.
בוטלה הזמנה כאמור האתר לא יהיה אחראי ולא ישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי לרבות בגין הצורך ברכישת המוצר במחיר גבוה יותר במקום אחר.
במידה והמוצרים שנשלחו למשתמש הינם פגומים בעת קבלתם, על המשתמש להודיע על כך למובייבי מיד לאחר שנודע לו על הפגם במוצר. המשתמש ישלח את המוצר על חשבונו לכתובת ה”חרושת 37 קרית מלאכי”. היה ומוצר הינו פגום, מובייבי שומרת לעצמה את הזכות להציע למשתמש, להחליף את המוצר הפגום במוצר תקין.
יובהר כי לעיתים יתכנו הפרשי גוונים בין תצלומי המוצרים לבין הגוונים של המוצרים כפי שיסופקו בפועל. ושינויי גוון להבדיל משינוי צבע, אינם עילה להחלפת מוצר ו/או לקביעה כי המוצר הינו פגום
אם המשתמש יקבל את ההצעה כאמור, ישלח אל המשתמש המוצר החדש על חשבון מובייבי, לאחר החזרת המוצר הפגום והוא יזוכה בגין מחיר המשלוח למובייבי. אם סרב המשתמש להצעה כאמור יבוטל החיוב של כרטיס האשראי של המשתמש בגין המוצר, כולל כל תשלום עבור דמי משלוח, אריזה ודמי החזרה. מבלי לגרוע מהאמור, הקביעה באם המוצר היה פגום תהא על-פי שיקול דעתה הבלעדי של מובייבי וביטול חיוב ו/או החזר כספי כאמור ייעשה רק לאחר שמובייבי קבעה כי המוצר פגום.

הגבלת אחריות

יובהר כי באם בתוך חמשה ימים מיום קבלת המוצר, לא התקבלה כל הודעה מצד המשתמש על פגם כלשהו במוצר, יחשב הדבר כהודאה מצד הלקוח כי אין במוצר כל פגם, ולא תהא לו ו/או למזמין כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי מובייבי בקשר לפגם במוצר.
מובייבי ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק ישיר ו/או עקיף שייגרם למשתמש ו/או ללקוח ו/או לנמען ו/או למזמין ו/או לצד שלישי כלשהו, כתוצאה מרכישה באתר שלא על פי תנאי תקנון זה. ואינה אחראית לנזק שייגרם למוצר ו/או למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו בגין שימוש באיזה מהמוצרים שלא על פי הוראות היצרן המגיעים עם המוצר.

קניין רוחני

חל איסור לעשות שימוש במידע כלשהו המצוי באתר, ואין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע, תמונה ו/או טקסט כלשהו מהאתר, בלא קבלת רשות ממובייבי מראש ובכתב.
אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר, ובכלל זאת במחירי המוצרים, רשימת החנויות, רשימת לקוחות, רשימת מוצרים, ו/או בכל נתון המצוי באתר, בלא קבלת הסכמתה של מובייבי מראש ובכתב.
בכל מחלוקת יהוו הרישומים המצויים במובייבי בקשר לפעולות המתבצעות דרך האתר כראיה לנכונות הפעולות.
למובייבי הזכות לשנות תקנון זה מעת לעת, וזאת מבלי להודיע על כך, ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

דין מקום שיפוט

כל מחלוקת שהיא בין רוכש ו/או משתמש ו/או מזמין ו/או נמען ו/או צד שלישי כלשהו בקשר לאתר ו/או למוצרים שהוזמנו באמצעות האתר ו/או בקשר למידע המופיע באתר, תתברר על פי הדין הישראלי בלבד וניתנת בזאת סמכות דיון מקומית ייחודית ובלעדית לבתי המשפט בירושלים ולהם בלבד.